Jobs & Volunteering

We employ three people as full-time employees and we also have two or more part-time employees. We can, therefore, contribute healthily to the local economy. The other staff, a good number of them, are volunteers and give of their time, expertise and energy free of charge. They include not only several people from the locality but also international students who study at the university in Lampeter.

If you feel that you would wish to be involved in any way, be it by offering your time, talent or treasure (or a combination of these), please contact us as follows or speak with any staff member.

Swyddi /
Gwirfoddolwyr

Yr ydym yn cyflogi tri pherson ifanc yn llawn amser a hefyd ryw ddau neu fwy yn rhan amser. Gallwn, felly, gyfrannu’n fywiol tuag at yr economi lleol. Mae’r staff eraill, nifer dda ohonynt, yn wirfoddolwyr ac yn rhoi o’u hamser, arbenigedd ac egni yn rhad ac am ddim. Maen nhw’n cynnwys nid yn unig nifer o bobl leol ond hefyd fyfyrwyr rhyngwladol sy’n astudio yn y brifysgol yn Llanbed.

Os ydych yn dymuno bod yn gysylltiedig â’r fenter mewn unrhyw ffordd, boed hynny drwy gynnig eich amser, talent neu drysor (neu unrhyw gyfuniad o’r rhain), cysylltwch â ni fel a ganlyn os gwelwch yn dda, neu siaradwch ag unrhyw un o’r staff.