Services & Facilities

THE MEETING ROOM FACILITY

Yr Hedyn Mwstard’s meeting room is a compact venue on the ground floor and is available for hire to appropriate groups and societies. The maximum number of group members that can be accommodated is 30.


THE DISABLED

We hope to use the Centre to show that the Christian way of life is better than anything man alone could plan.

The trustees have always considered that access should be available to all members of the community, whatever their physical limitations might be. Jesus never, ever rejected anyone on the grounds of disability, and one of the concepts of Yr Hedyn Mwstard is that this principle should be upheld and enhanced. Wheelchair access is possible to all areas of the coffee shop, including the meeting room, patio and toilet facilities.

We want to encourage those who are disabled to be full participants in all that we offer.

Gwasanaethau a Chyfleusterau

CYFLEUSTERAU’R YSTAFELL GYFARFOD

Mae ystafell gyfarfod Yr Hedyn Mwstard yn lle cryno ar y llawr gwaelod ac mae ar gael i’w llogi gan grwpiau a chymdeithasau addas. Yr uchafswm y gall yr ystafell ei ddal o ran niferoedd yw 30.


YR ANABL

Gobeithiwn ddefnyddio’r Ganolfan i ddangos fod y ffordd Gristnogol o fyw yn well nag unrhyw beth y mae dyn yn medru ei gynllunio. Mae’r ymddiriedolwyr ar hyd yr amser wedi ystyried y dylai pob aelod o’r gymuned gael mynediad, beth bynnag yw eu cyfyngiadau corfforol.

Ni wnaeth yr Iesu byth, byth wrthod unrhyw un ar sail anabledd, ac un o gysyniadau Yr Hedyn Mwstard yw bod yr egwyddor hon yn cael ei chynnal a’i hyrwyddo.

Mae mynediad cadair olwyn yn bosibl i bob rhan o’r siop goffi, gan gynnwys yr ystafell gyfarfod, y patio a’r cyfleusterau toiledau.Yr ydym am annog yr anabl i gyfranogi’n llawn o’r cyfan a gynigiwn.