About Us

Yr Hedyn Mwstard has been established to provide a link between the church and the secular community. We endeavour to make it a place of excellence in order to express our love for Jesus Christ and our desire to honour him and to trust in him. By serving God in the community we want to demonstrate God’s love in a practical way and promote Christ’s church locally and world-wide, for His glory.

Our Charity Commission document / Trust Deed states that the objects and purposes of the Trust are:

(1) The advancement of the Christian Faith and, in particular, by the provision of Christian literature in various media.

(2) The promotion of any other charitable purpose for the benefit of the community of Mid and West Wales by the advancement of education, the protection of health and the relief of poverty and sickness as an expression of the Christian Faith.

At Yr Hedyn Mustard we aim to produce and sell high quality food. We reduce food miles and support the local economy by using local produce as far as we possibly can

Amdanom ni

Sefydlwyd Yr Hedyn Mwstard i fod yn ddolen gyswllt rhwng yr eglwys a’r gymuned seciwlar. Ceisiwn ei wneud yn lle o ragoriaeth er mwyn mynegi ein cariad tuag at Iesu Grist a’n dyhead i’w anrhydeddu ac i ymddiried ynddo. Drwy wasanaethu Duw yn y gymuned, yr ydym am arddangos cariad Duw mewn modd ymarferol, a hybu eglwys Dduw’n lleol ac yn fyd-eang, er Ei ogoniant.

Mae ein dogfen Ymddiriedolaeth / Comisiwn Elusennau yn datgan mai nodau ac amcanion yr Ymddirieolaeth yw:

(1) Hyrwyddo'r Ffydd Gristnogol ac, yn benodol, drwy ddarparu llenyddiaeth Gristnogol mewn amryw gyfryngau.

(2) Hybu unrhyw bwrpas elusennol arall er lles y gymuned yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru drwy hyrwyddo addysg, diogelu iechyd a rhyddhau oddi wrth dlodi ac afiechyd fel mynegiant o'r Ffydd Gristnogol.

Yn Yr Hedyn Mwstard rydym yn ceisio cynhyrchu a gwerthu bwyd o ansawdd uchel. Rydym yn torri I lawr ar filltiroedd ac yn cefnogi'r economi leol trwy ddefnyddio cynnyrch lleol pan fo hynny'n bosibl.